En què puc ajudar-te?

 

EN QUÈ CONSISTEIX

La facilitació és la mirada, l’actitud, les habilitats i l’eina (tècniques i metodologies), que es posa al servei dels grups i organitzacions, per acompanyar els processos de gestió col·lectiva en els diferents espais de treball i de relació. L’objectiu és el d’aconseguir els resultats amb un bon procés per a tothom.

La facilitació permet:

 1. Treballar enfocats als objectius.
 2. Promoure un diàleg generatiu on s’aprofita la intel·ligència col·lectiva. Per a tal fi, proposa metodologies i anima la participació, atenent a que sigui inclusiva i equilibrada.
 3. Recollir les diferents idees i acompanyar en els diferents moments del procés per a què s’obtinguin uns bons resultats grupals.

Entre d’altres, a través de la facilitació es poden atendre objectius d’intervenció com:

 • Connectar amb el futur emergent ara i alinear-s’hi des de la visió a l’acció.
 • Augmentar l’alineament organitzacional i d’equips.
 • Possibilitar el treball col·laboratiu entorn a un objectiu compartit.
 • Generar coneixement i explorar idees i solucions des de la creativitat grupal.
 • Crear i decidir propostes o acords col·lectivament.
 • Millorar el clima i promoure la cohesió.
 • Avaluar (incloent la mirada apreciativa i les àrees de millora).

SERVEIS

Facilitació de reunions:

Consisteix en la preparació i dinamització de reunions, per tal que siguin veritablement efectives. Gràcies a l’ús de metodologies i habi­litats s’assoleixen els resultats a què s’aspira, amb un bon procés per a to­thom. Inclou un informe amb els resultats de la reunió.

 

Facilitació de processos participatius:

Processos participatius, ja siguin interns en el sí d’una organització o siguin a nivell d’ecosistema (amb diferents grups d’interès i/o diferents actors socials), per a la reflexió i acció conjunta.

 

EN QUÈ CONSISTEIX

Comunicació i formació amb continguts disruptius d’alt valor, que mouen intel·lectualment i emocionalment, amb la finalitat d’inspirar noves mirades que obrin possibilitats de transformació.

SERVEIS

 Speaker, per a la transmissió de continguts o per a la presentació-conducció d’esdeveniments:

Comunicació d’alt impacte en escenari (desenvolupament de temes o presentació-conducció d’esdeveniments).

Píndoles formatives:

Píndoles de formació en temàtiques enfocades al desenvolupament perso­nal (acte-lideratge des de la dansa creativa entre el femení i el masculí, lideratge, habilitats…)  i d’equips (metodologies de treball col·laboratiu, cohesió i resolució de conflictes,…). Formacions pròpies o in-company.

EN QUÈ CONSISTEIX

Acompanyaments i entrenaments experiencials per a integrar noves comprensions, habilitats i eines que potencien la creativitat col·lectiva, milloren la satisfacció i la productivitat, estalvien temps i diners, i que, en última instància, augmenten la rendibilitat i l’impacte.

SERVEIS

 Paquet organitzacional:

El paquet organitzacional es compon de set sessions, amb la següent estructura de treball (NOTA: Es pot reajustar a demanda per a atendre amb precisió les necessitats pròpies de cada organització):

 • Sessió 1. Espai d’indagació basat en la metodologia alKimia.
  1. Disseny de l’estructura del procés d’indagació i desenvolupament de la metodologia detallada.
  2. Sessió d’indagació col·lectiva, que inclou com a elements clau: el somni o visió, identificació dels aspectes alineats a la visió, i la indagació d’àrees de millora per a potenciar l’alineament.
  3. Elaboració d’un informe amb les idees recollides durant la sessió d’indagació.
 • Sessió 2, 3, 4, 5 i 6. Tallers pràctics i sessions formatives, enfocades a aportar recursos i marcs en la dimensió tasques i en la dimensió relacionis. De manera orientativa:
  1. Dimensions a atendre en el treball col·laboratiu.
  2. Acords bàsics d’equip i reunions inclusives i efectives.
  3. Generació de propostes i presa de decisions col·lectives.
  4. Espai de connexió i cohesió.
  5. Clima i resolució constructiva de conflictes.
 • Sessió 7. Sessió de seguiment, segons convingui: avaluació d’implementacions i/o preguntes i respostas

   Programes d’entrenament ubuntuKracia i alKimia (lideratge activador de la intel·ligència col·lectiva):

   El mètode alKimia és un enfocament transformacional per a convertir-se en un líder AIC (Activador de la Intel·ligència Col·lectiva) i aporta les habilitats i eines més innovadores i de provada eficàcia per a generar equips cohesionats i amb alts índex de compromís i productivitat. En última instància, l’exercici d’aquest lideratge construeix organitzacions més intel·ligents i adaptatives (capaces d’aprofitar millor les oportunitats), a la vegada que més posicionades en l’entorn. Al seu torn, tot plegat, repercuteix positivament en la rendibilitat i l’impacte i, per tant, en el creixement i la sostenibilitat.

     

    Sistema de Creixement Il·limitat de Resultats:

    Procés continu amb sessions periòdiques d’acompanyament a mida en el camí de l’Alt Rendiment.

    Serveis de consultoria:

    Processos d’assessorament a mida, dins les àrees d’expertesa.

    contacta amb mi

    10 + 3 =